Valikko Sulje

Jeesus-yksin harhaoppi

Ja kun hän istui Öljymäellä, tulivat opetuslapset erikseen hänen tykönsä ja sanoivat: ”Sano meille: milloin se tapahtuu, ja mikä on sinun tulemuksesi ja maailman lopun merkki? (kreik. UT: aikakauden lopun merkki)” Silloin Jeesus vastasi ja sanoi heille: ”Katsokaa, ettei kukaan teitä eksytä. Sillä monta tulee minun nimessäni sanoen: ’Minä olen Kristus’, ja he eksyttävät monta” (Mat.24:3-5).

Kun opetuslapset kyselivät Mestariltaan Hänen tulemuksensa ja aikakauden lopun merkkiä, Hän mainitsi ensimmäisenä eksytyksen. Monet tulevat Hänen nimessään ja eksyttävät monta. Näitä ns. lopun ajan eksytyksiä on runsaasti maailmassa ja myös kristikunnan keskuudessa. Yksi tällainen eksytys on ns. Jeesus yksin harhaoppi, jota varsinkin branhamilainen harhaoppinen uskonliike on levittänyt.

William Marion Branham oli v. 1909 syntynyt amerikkalainen saarnamies, jolla oli monia epäraamatullisia ja kummallisia oppeja. Yksi hänen vääristä opeistaan oli ns. käärmeensiemenoppi. Sen mukaan käärme eli saatana oli ihmisen kaltaisessa hahmossa alkuparatiisissa sukupuoliyhteydessä Eevan kanssa ja sen seurauksena syntyi Kain, jonka jälkeläisillä ei ole mahdollisuutta pelastua. Tämä ei tietenkään ole totta, vaan Raamatun valossa jokaisella, joka tekee parannuksen ja uskoo, on mahdollisuus pelastua. Raamatun mukaan Adam oli Kainin isä, eikä suinkaan käärme eli saatana. Sitäpaitsi Kainin jälkeläiset hukkuivat kaikki vedenpaisumukseen eikä heidän jälkeläisiään ole ollut sen jälkeen. 

Branham uskoi olevansa Ilmestyskirjan Laodikean seurakunnan enkeli ja lopun ajan Elia. Jotkut hänen seuraajansa pitivät häntä jopa Jeesuksen ruumiillistumana. Branham kuoli liikenneonnettomuudessa v. 1965. Branhamin seuraajat viivyttivät hänen hautaamistaan, uskoen hänen heräävän kuolleista, mitä ei kuitenkaan tapahtunut. Suomessakin, jossa Branham vieraili v. 1950, on ollut pieni fanaattinen seuraajien joukko, joista monet uskoivat, että Jeesuksen palatessa Hän herättää Branhamin kuolleista ja myös 7000 branhamin seuraajaa.

Yksi Branhamin vääristä opeista on ns. Jeesus yksin harhaoppi. Tämän opin mukaan Jumalan ykseys käsitetään siten, että on olemassa vain yksi ainoa Jumala, Jeesus eli Jahve, joka esiintyy välillä Isänä, välillä Poikana ja välillä Pyhänä Henkenä. Tämä yksi Jumalan persoona, Jeesus eli Jahve, toimii kuten teatterissa, ottaen eri roolin eri aikoina eri paikoissa. Välillä Jeesus on Isän roolissa, välillä Pojan roolissa ja välillä Pyhän Hengen roolissa. Tätä Jeesus yksin harhaoppia Suomessa ovat levittäneet lähinnä edesmenneen amerikkalaisen saarnaajan William Branhamin seuraajat. Monia muitakin harhoja löytyy Branhamin opeista, joita ei ole syytä tässä käsitellä. Nyt käymme tarkastelemaan, mitä Raamattu sanoo Jeesus-yksin harhaopista.

Isä Jumala ja Jumalan Poika Vanhassa Testamentissa

Aagurin, Jaaken pojan, sanat; lauselma. Näin puhuu se mies: Minä olen väsyttänyt itseni, Jumala; olen väsyttänyt itseni, Jumala, ja menehdyn. Sillä järjetön olen minä mieheksi, ei ole minulla ihmisymmärrystä; enkä ole oppinut viisautta, tullakseni tuntemaan Pyhintä. Kuka on noussut taivaaseen ja astunut sieltä alas? Kuka on koonnut kouriinsa tuulen? Kuka on sitonut vedet vaipan sisään? Kuka on kohdalleen asettanut maan ääret kaikki? Mikä on hänen nimensä ja mikä hänen poikansa nimi, jos sen tiedät?” (Snl.30:1-4).

Minä näin yöllisessä näyssä, ja katso, taivaan pilvissä tuli Ihmisen Pojan kaltainen; ja hän saapui Vanhaikäisen tykö, ja hänet saatettiin tämän eteen. Ja hänelle annettiin valta, kunnia ja valtakunta, ja kaikki kansat, kansakunnat ja kielet palvelivat häntä. Hänen valtansa on iankaikkinen valta, joka ei lakkaa, ja hänen valtakuntansa on valtakunta, joka ei häviä” (Dan.7:13-14).

Jo Vanhassa Testamentissa esiintyy Pyhin eli Isä Jumala ja Hänen Poikansa. Danielin kirjassa Ihmisen Poika eli Jeshua Messias saatetaan Vanhaikäisen eli Isän Jumalan tykö ja Hän saa vallan ja häviämättömän valtakunnan. Näissä Vanhan testamentin teksteissä ilmenee selkeästi, että on olemassa Vanhaikäinen Isä Jumala ja Ihmisen Poika eli Jumalan Poika eri persoonina. Juutalaisessa uskonnossa, joka perustuu Vanhaan Testamenttiin, uskotaan Isään Jumalaan ja Ihmisen Poikaan eli Messiaaseen, jonka Isä Jumala lähettää Israelin keskuuteen perustamaan messiaanisen valtakunnan. 

Vaikka suuri osa israelilaisista ei vielä usko Jeshua Messiaaseen, joka sovitti syntimme ristillä, silti uskonnolliset juutalaiset odottavat Isän Jumalan lähettämää Messiasta, Jumalan Poikaa. Jeesus-yksin oppi on heille paha harhaoppi ja suoranainen kauhistus. Myös messiaanisille juutalaisille, jotka uskovat Jeshuaan, Jeesus-yksin oppi on kauhea harhaoppi.

Isä Jumala ja Jumalan Poika Uudessa Testamentissa

”Sillä kolme on todistavia taivaassa, Isä, Sana ja Pyhä Henki ja nämä kolme yhtä (yksi) ovat. Ja kolme on todistavia maassa, Henki ja vesi ja veri, ja (nämä) kolme yhteen (yksi) ovat” (1.Joh.5:7-8, Raamatun Tietokirjan julkaiseman kreikkalais-suomalaisen Novumin (UT ) mukaan ). 

”Mutta siitä päivästä ja hetkestä ei tiedä kukaan, eivät taivasten enkelit, eikä myöskään Poika, vaan Isä yksin” (Mat.24:36).

”Ja hän vetäytyi heistä noin kivenheiton päähän, laskeutui polvilleen ja rukoili sanoen: ’Isä, jos sinä tahdot, niin ota pois minulta tämä malja; älköön kuitenkaan tapahtuko minun tahtoni, vaan sinun” (Luuk.22:41-42).

”Kun nyt Herra Jeesus oli puhunut heille, otettiin hänet ylös taivaaseen, ja hän istui Jumalan oikealle puolelle” (Mark.16:19).

”Kun Jeesus oli kastettu, nousi hän kohta vedestä, ja katso, taivaat aukenivat, ja hän näki Jumalan Hengen tulevan alas niinkuin kyyhkysen ja laskeutuvan hänen päällensä. Ja katso, taivaista kuului ääni, joka sanoi: ’Tämä on minun rakas Poikani, johon minä olen mielistynyt’.” (Mat.3:16-17).

”Vai ettekö tiedä, että joka yhtyy porttoon, tulee yhdeksi ruumiiksi hänen kanssaan? Onhan sanottu: ’Ne kaksi tulevat yhdeksi lihaksi’. Mutta joka yhtyy Herraan, on yksi henki hänen kanssaan” (1.Kor.6:16-17).

Vaikka Raamatun kirjoituksia tutkittaessa onkin selvää, että Jumala on yksi, ei kristikunnan yleisen tulkinnan mukaan asiaa tule käsittää siten, että on vain yksi Jumalan persoona, joka esiintyy Isänä, Poikana ja Pyhänä Henkenä. Vaikka kristikunnan yleinen käsitys ei aina olekaan oikea, tässä tapauksessa se on oikea ja Jeesus yksin liikkeen edustajien tulkinta on Kirjoitusten kieroon vääntämistä, vastoin Raamatun kokonaisvaltaista tulkintaa, joka on ainoa oikea tulkinta (2.Piet.3:15-16).

Jumalan ykseyttä tarkasteltaessa ensinnäkin voidaan todeta, että ykseyttä tarkoittava hepreankielinen sana echad(אחד = yksi, ensimmäinen, joku, ainut, yhdistetty) ei tarkoita pelkästään sitä, että olisi vain yksi ainoa. Tästä hepreankielen juurisanasta tulee myös sana ichud (yhteenliittyminen, yhdistäminen), joka ainouden ohella tarkoittaa myös yhteenliittymistä ja yhdistämistä. Tällaisesta sanan merkityksestä on useita esimerkkejä Raamatussa. Kun Jumalan Sana puhuu avioliitosta ja avioyhteydestä, tulee aviopuolisoista sen kautta yksi (echad) liha, vaikka kaksi eri henkilöä, mies ja vaimo, muodostavatkin tämän ”yhden lihan” (1.Moos.2:24). Kun katuva syntinen tulee uskoon ja hänet kastetaan yhdessä Hengessä yhden Messiaan ruumiin jäseneksi, tulee hänestä yksi (echad) henki Herran kanssa (1.Kor.12:12-13). Siitä huolimatta, että kaikki uskovat ovat yksi henki Herransa kanssa, on tässä ykseydessä paljon henkilöitä, joista kukin säilyttää ykseydessä oman persoonallisuutensa. 

Samankaltainen on myös Jumalan ykseys. Poika ja Henki on täydellisesti yksi Isän, ainoan totisen Jumalan kanssa, ilman minkäänlaista säröä tai ristiriitaa. Tämä Jumalan ykseys ei siis merkitse, kuten Jeesus-yksin harhaoppi väittää, että yksi Jumalan persoona esiintyisi Isänä, Poikana ja Henkenä, vaan Jumalan ykseydessä Isällä, Pojalla ja Pyhällä Hengellä on oma persoonallisuutensa. Getsemanessa Jeshua rukoili, ei oman tahtonsa, vaan Isän tahdon toteutumista. Jeshua, suoritettuaan lunastustyönsä ristillä, astui Jumalan oikealle puolelle taivaissa. Olisi outoa ajatella, että Jeshua istui itsensä oikealle puolelle, kuten Jeesus yksin harhaopin tulkinnasta seuraisi. Jeshuan tulemuksen päivää ja hetkeä ei tiedä edes Poika, vaan Isä yksin. On siis mahdotonta, että Poika olisi persoonana sama kuin Isä. Jordanilla kasteen jälkeen esiintyi Isän ääni taivaista, Poika kasterannalla ja Pyhä Henki laskeutui kyyhkysen hahmossa Pojan päälle. Tässä kohdassa Isä, Poika ja Jumalan Henki ovat täysin erillisinä. Johanneksen evankeliumi puhuu myös runsaasti Pyhästä Hengestä Hän persoonana ja Raamattu puhuu myös Hengen tahdosta ja mielestä, varsinkin Johanneksen evankeliumissa (Joh.14-17).

Näiden todisteiden ohella olisi hyvin runsaasti muitakin Raamatun paikkoja osoittamassa, että Jumalan ykseydessä Isällä, Pojalla ja Pyhällä Hengellä on omat persoonallisuutensa. Edellä mainitut Jumalan Sanan kohdat ovat kuitenkin mielestäni aivan riittäviä osoittamaan, että Jeesus-yksin liikkeen opetus Jumalan ykseydestä ei ole Raamatun eikä Uuden Testamentinkaan kokonaisvaltaisen totuuden mukainen, vaan harhaoppi. Valitettavasti Jeesus-yksin harhaopin kannattajat eivät halua hyväksyä selkeitä Raamatun tekstejä sellaisenaan, vaan haluavat Herran suorien teiden sijasta etsiä mutkia, joilla pyritään mitätöimään selkeä Raamatun ilmoitus (Hoos.14:10; Srn.7:30).

Onko Jeshua Jahve?

Katso, Herran päivä on tuleva, ja sinun saaliisi jaetaan sinun keskelläsi. Minä kokoan kaikki pakanat sotaan Jerusalemia vastaan. Kaupunki valloitetaan, talot ryöstetään, naiset raiskataan, ja puoli kaupunkia lähtee pakkosiirtolaisuuteen, mutta jäljelle jäävää kansaa ei hävitetä kaupungista. Ja Herra on lähtevä liikkeelle ja sotiva näitä pakanoita vastaan, niinkuin sotimispäivänänsä, taistelun päivänä. Hänen jalkansa seisovat sinä päivänä Öljymäellä, joka on Jerusalemin edustalla itää kohti. Ja Öljymäki halkeaa kahtia idästä länteen hyvin suureksi laaksoksi: toinen puoli mäkeä siirtyy pohjoiseen ja toinen puoli etelään päin. Ja te pakenette minun mäkieni väliseen laaksoon, sillä mäkien välinen laakso on ulottuva Asaliin asti. Te pakenette, niinkuin pakenitte maanjäristystä Ussian, Juudan kuninkaan, päivinä. Ja Herra (hepr. VT: JHVH = Jehva, Jahve, Jehova), minun Jumalani, tulee; kaikki pyhät sinun kanssasi” (Sak.14:1-5).

Katso, päivät tulevat, sanoo Herra, jolloin minä herätän Daavidille vanhurskaan vesan; hän on hallitseva kuninkaana ja menestyvä, ja hän on tekevä oikeuden ja vanhurskauden maassa. Hänen päivinänsä pelastetaan Juuda ja Israel asuu turvassa. Ja tämä on hänen nimensä, jolla häntä kutsutaan: ’Herra (hepr. VT: JHVH = Jehva, Jahve, Jehova) on meidän vanhurskautemme’.” (Jer.23:5-6).

Ja minä en enää ole maailmassa, mutta he ovat maailmassa, ja minä tulen sinun tykösi. Pyhä Isä, varjele heidät nimessäsi, jonka sinä olet minulle antanut, että he olisivat yhtä niinkuin mekin” (Joh.17:11).

Jeesus-yksin harhaoppi käyttää oppinsa perusteena myös sitä, että Jeesus (Jeshua) on sama kuin Jahve eli Jehova. Heprean kielessä on Jumalan pyhästä Nimestä konsonanttiyhdistelmä JHVH, joka vokalisoituna (nekudoilla eli pisteillä) voidaan kääntää useaan lausuntamuotoon. Tavallisimmat vokalisoidut muodot, jotka esiintyvät heprealaisessa Raamatussa ovat Jahve tai Jehova tai Jehva. Israelilaiset karttavat tämän pyhän Nimen lausumista, jotta eivät turhaan lausuisi Jumalan pyhää Nimeä ja toisekseen siksi, että ei olla varmoja, mikä lausuntamuoto on oikea.

Onko sitten Jeesus (Jeshua) myös Jahve tai Jehova? Kun Jeshua nousi Öljyvuorelta taivaaseen opetuslasten katsellessa, kaksi valkopukuista miestä ilmoitti, että Messias palaa takaisin samalla tavalla (Ap.t.1:9-12). Kun Messias palaa takaisin Öljyvuorelle ylösnousemusolotilassa olevien pyhiensä kanssa, pelastamaan Israelia vihollisilta, tuomitsemaan maailmaa ja perustamaan tuhatvuotista messiaanista rauhan kuningaskuntaa, Häntä kutsutaan heprealaisen alkutekstin mukaan nimellä JHVH eli Jahve/Jehova/Jehva. Samoin on Jeremian mukaan. Kun Daavidin Poika Jeshua Messias hallitsee tuhatvuotista Messiaan kuningaskuntaa, Häntä kutsutaan nimellä Jahve vanhurskautemme.

Tämä ei kuitenkaan ole millään tavalla ristiriidassa muun selkeän Raamatun ilmoituksen kanssa. Se ei tarkoita sitä, että Jeesus olisi sekä Isä että Poika samassa persoonassa. Jeshua itse rukoili ollessaan pääsiäisaterialla opetuslapsiensa kanssa ennen vangitsemistaan ja ristinkuolemaansa, että Pyhä Isä varjelisi heidät nimessään, jonka Hän on antanut Pojalleen Jeshualle. Jumala, Pyhä Isä, on Jahve/Jehova/Jehva ja Hän on antanut tämän pyhän Nimensä myös Pojalleen Jeshualle.

Harhaoppista karta

Harhaoppista ihmistä karta, varoitettuasi häntä kerran tai kahdesti, sillä sinä tiedät, että semmoinen ihminen on joutunut harhaan ja tekee syntiä, ja hän on itse itsensä tuominnut” (Tiit.3:10-11).

Mutta vältä tyhmiä ja taitamattomia väittelyjä, sillä tiedäthän, että ne synnyttävät riitoja. Mutta Herran palvelijan ei sovi riidellä, vaan hänen tulee olla lempeä kaikkia kohtaan, kyetä opettamaan ja pahaa kärsimään; hänen tulee sävyisästi ojentaa vastustelijoita; ehkäpä Jumala antaa heille mielenmuutoksen, niin että tulevat tuntemaan totuuden ja selviävät perkeleen pauloista, joka on heidät vanginnut tahtoansa tekemään” (2.Tim.2:23-26).

Jos joku muuta oppia opettaa eikä pitäydy meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen terveisiin sanoihin eikä siihen oppiin, joka on jumalisuuden mukainen, niin hän on paisunut eikä ymmärrä mitään, vaan on riitakysymyksien ja sanakiistojen kipeä, joista syntyy kateutta, riitaa, herjauksia, pahoja epäluuloja, alituisia kinastuksia niiden ihmisten kesken, jotka ovat turmeltuneet mieleltään ja totuuden menettäneet ja jotka pitävät jumalisuutta keinona voiton saamiseen” (1.Tim.6:3-5).

Harhaopeille on tunnusomaista, että niiden edustajat usein ovat ”kaikkitietäviä” ja haluavat kiistellä omaa oppiaan tyrkyttäessään toisille. Monta kertaa nämä ”horjuvien sielujen saalistajat” tulevat uskovien kokouksiin ja seminaareihin kinastelemaan ja häiriköimään. Joskus tällaiset häiriköijät joutuu jopa poistamaan kokouksesta, etteivät saa koko tilaisuutta sekaisin.

Apostoli Paavalin ohje tämän suhteen on selkeä. Ei kannata ryhtyä väittelemään eikä riitelemään, vaan varoittaa kerran tai kahdesti ja karttaa harhaoppisia. On kuitenkin muistettava, että tietomme on vajavaista ja profetoimisemme on vajavaista ja meidän tulee ymmärtää ja tukea niitä vilpittömiä uskovia, jotka ovat vajavaisia tiedoissaan ja kenties eri käsityksessä Jumalan Sanasta. Heidän kanssaan tulee keskustella rakentavasti ja rakkaudella ja pyrkiä neuvomaan heitä Raamatun totuuteen. Mutta kun on kyse selkeästä harhaopista, kuten Jeesus-yksin harhaopista, niiden suhteen ei kannata ryhtyä kinastelemaan eikä tehdä mitään kompromissia, vaan varoittaa ja karttaa harhaoppista. Herra antakoon tähän meille viisautta ja voimaa ja varjelusta.

Keijo Lindeman