Jerusalemin rukouslista 22.5.2020

Joseph Shulam /

Netivyah

Joseph Shulam

Tänä sapattina lukujaksomme alkaa 4. Mooseksen kirjan ensimmäisestä luvusta. Luemme Toorasta 4. Moos. 1:1 – 4:20, profeetoista Jeremia 16:19-17:14 ja Uudesta testamentista 2. Kor. 6:13-18. Jeremian lukujakso on äärimmäisen tärkeä ja hyvin profeetallinen juuri meidän omalle ajallemme ja näille ajoille. Tietenkin myös 2. Korinttilaiskirjeen teksti on erityisen tärkeä.

4. Mooseksen kirja on hepreaksi AUTIOMAA/ERÄMAA = BAMIDBAR. Hepreaksi se tarkoittaa ”Kirja autiomaassa”. Kirja on omistettu ”kansallisen todellisuuden” määrittelylle. Se alkaa katselmuksella, jossa Israelin lasten lukumäärä lasketaan erämaassa. Kirjassa kuvataan noin 40 vuoden mittaista erämaavaellusta. Kirja alkaa heimopäälliköiden nimillä ja kunkin heimon väkiluvulla. Väestönlaskenta on poliittinen toimenpide ja myös sosiaalinen ja kansainvälinen toimenpide. Kirja kuvaa Mooseksen ja Aaronin johtajantyössään kokemia haasteita. Toisin kuin 2. tai 3. Mooseksen kirja, jotka sisältävät pääasiassa käskyjä ja ilmestysmajan rakentamisen kaltaisia projekteja, 4. Mooseksen kirja on kertomus tapahtumista ja haasteista. Mooses ja Aaron valmistelevat Joosuan astumista Mooseksen paikalle, on 12 vakoojaa, Jumalan voimaan luottamisen puutteesta johtuva epäuskon synti, Baalakin ja Bileamin tarina, sodat naapureidemme kanssa idässä ja matkalla luvattuun Maahan. Maan rajojen asettaminen. Muutoksia naisten asioita koskevissa käytännöissä. Haasteet saada Israelin 12 kilpailevaa heimoa kohtaamaan jumalallisen tulevaisuutensa ja koulutusjakso erämaassa.

Minua huolestuttaa se, että kristityt veljemme ja sisaremme eivät uhraa kylliksi aikaa Tooran tutkimiseen yleensä ja erityisesti 3. ja 4. Mooseksen kirjan tutkimiseen.

Eräs suuri 1700-luvun ajattelija on ranskalainen filosofi Jean Jacques Rousseau. Rousseau kirjoitti kirjan ”Yhteiskuntasopimuksesta”. Sysäys kirjan kirjoittamiseen nousi Ranskassa meneillään olevasta hallinnon keskeistä tehtävää ja hallinnon ja kansalaisten välistä oikeaa suhdetta koskevasta yhteiskunnallisesta kamppailusta. Rousseaun poliittisen, ”yhteiskuntasopimusta” käsittelevän teorian perusajatusta pidetään sen käsityksen kulmakivenä, että valtion syntyminen on seuraus vaatimattomien, identiteettinsä tuntevien ja sosiaalisesti yhdenvertaisten ihmisten saavuttamasta yksimielisyydestä. Yhteiskuntasopimuksen päätarkoitus on suojella sopimuksen tehneen ryhmän jäsenten elämää ja omaisuutta.

Yhteiskuntasopimuksen käytännölliset puolet tulevat esiin 4. Mooseksen kirjassa, etenkin alkuluvuissa. Useimmat kristityt kyllästyvät tietysti perin pohjin lukiessaan jokaisen heimon ihmisten ja kunkin heimon johtajien lukumääriä.  Tähän pitkästyttävään tekstiin on kuitenkin kätketty suuria ja tärkeitä totuuksia, jotka eivät koske vain tuota ajanjaksoa ja Israelia, vaan myös jokaista säntillistä yhteiskuntaa, joka pyrkii järjestykseen, oikeuteen ja oikeudenmukaisuuteen. Meidän tulee muistaa, että Jumalan Sana on hyvin tiivistettyä eikä mikään sana ole turha. Kun 4. Moos.1:52 antaa ihanteellisen kuvauksen Israelin lasten (Beni Yisrael) leiristä: ”Israelin kansa pystyttäköön telttansa osastoittain kukin omassa leirissään ja kukin lippunsa luona” (engl. tekstistä suomennettuna). Tämä tieto saattaa tuntua meistä nykyihmisistä tarpeettomalta, mutta juuri tämä pääperiaate on järjestäytyneen yhteiskunnan perusta.

Kun Israelin lapset ovat astumassa esi-isiensä kotimaahan, Israelin Maahan, he saavat ”Herran sanan mukaan” kukin oman perintöosansa heimojen yhteisestä maasta. Tämä periaate alkaa täältä erämaasta, kuten näette 4. Moos. 1:52:ssa. Tämä jae piirtää esiin kaksi tärkeää poliittista perusasiaa: ensin ”lipun” ja toiseksi leirin sijainnin, eli maantieteellisen paikan. Missä on minun tilani suhteessa kansani muiden heimojen veljiin?  Nämä seikat liittyvät identiteettiin. Esi-isämme, geenimme, lippumme ja alueemme määrittelee identiteettimme. Tiedätte varmaan, että lähes kaikilla maapallon eläimillä on reviirinsä. Tiedän tämän hyvin, sillä meillä oli kissa, siiamilaiskissa. Rukoilin joka päivä, että tämä kissa kuolisi, ja vihdoin 14 vuoden jälkeen Herra vastasi rukoukseeni. Mutta tällä kissalla oli oma reviirinsä ja se merkitsi sen. Yksi meidän postmodernin yhteiskuntamme ongelmia on, että omaisuuttamme ja aluettamme merkitsevillä rajoilla ja lipuilla ei ole enää suurtakaan merkitystä meidän päivinämme.

Näiden kahden tekijän välinen suhde voidaan ymmärtää seuraavalla tavalla: Lipun merkityksen selittää (vanha rabbiininen saarna) Midrash: Se osoittaa, että jokaisella heimolla ja heimolla oli heimon isän merkki, ja kaikilla lipuilla oli identiteettinsä merkki, joka antoi viitteitä tuon heimon luonteesta.”

Kun koetamme ymmärtää lipun tarkoitusta ja luonnetta, huomaamme Midrashissa: ”Merkit olivat jokaista päämiestä ja päämiestä varten – kartta, ja väri jokaisessa kartassa ja kartassa, kuin Aaronin rintakilvessä olevien hyvien kivien väri. Kivi, joka edusti kutakin heimoa Aaronin rintakilvessä, oli sama kuin heimon isän kivi, Jaakobin pojan, joka on heimon isä. Sen lisäksi, että tietty väri oli ominainen jokaiselle lipulle ja jokaiselle jalokivelle, joka edusti heimoa, oli erityisiä ”merkkejä”.  Heprean kielellä noita ”merkkejä” ja lippuja kutsutaan nimellä ”Nes”, joka tarkoittaa ”ihme”.  Näillä seikoilla ei ole ehkä paljon merkitystä meidän yhteiskunnallemme tänään, mutta ne ovat peruskiviä ja jos me kadotamme ”lippumme” tai ”kivemme”, identiteettimme, me kadotamme itse asiassa itsemme unohduksen avaraan ja nimettömään mereen. Niin kuin kuuluisa Raamatun selittäjä Rashbam (Rashin lapsenlapsi) sanoi: ”Lippu oli ihme, Jumalan antama erityispiirre, niin kuin kuuluu Juuda-Arielille (leijonalle) , Joseph-Shorista (Shor härkä).  Israelin heimot eivät valinneet näitä lippuja ja merkkejä, vaan Jumala antoi ne niin kuin kivet Aaronin kultaisessa rintakilvessä.

Tämä näennäisen monipuolinen identiteettisysteemi, liput ja kivet ja eläimet, jotka edustavat kutakin heimoa, opettaa meille ykseydestä moninaisuudessa, ja erityisestä luonnehtimisesta, joka pyrkii samanaikaisesti sekä tekemään erilaiseksi että yhdistämään. Se opettaa meille ykseydestä moninaisuudessa Jumalan alaisuudessa ja Hänen veljeyden järjestelyssään. Jakautunut kristikunta on menettänyt paljon yhteisestä identiteetistään, koska se on kadottanut yhteisen historiansa. Jotta voisimme selviytyä paineista ja sisäisestä kahtiajaosta, joka nousee kun kamppaillaan paikasta ja identiteetistä, me (ja seurakunnat) tarvitsemme kokoavan paikan, sellaisen kuin ilmestysmaja, joka oli keskellä Israelin leiriä erämaassa. Jokainen heimo oli leiriytyneenä keskuksen ympärille ja keskuksen sydämessä on Kaikkein pyhin – Pyhä liiton arkki. Tämä välittää selvän sanoman; ristiriidasta huolimatta, huolimatta miellyttämisenhalusta muuttuneessa yhteiskunnassa ja yhteiskuntasopimuksesta, ristiriita on olemassa ja me olemme yhtä Jumalan läsnäolon ja ilmoituksen ympärillä. Moninaisuuden ja jopa kilpailun välille voidaan rakentaa silta ihannekuvan kautta, jota täytyy suojella viipymällä Kaikkivaltiaan varjossa ja Hänen läsnäolossaan. Erämaassa Herran läsnäolo oli näkyvä päivällä ja yöllä. Leiri ympäröi tuota läsnäoloa ja leirillä oli ydin, joka sitoi sen yhteen.

4. Mooseksen kirjan kiinnostava piirre on, että siinä on Heprealaisen Raamatun pisin kertomus ja opetus, ja että siinä ei ole montakaan käskyä tai määräystä, joita Jumala antaisi Israelin leirille (Israelin kansanyhteisölle).  4. Mooseksen kirjassa on vähiten käskyjä verrattuna 2.,3. ja 5. Mooseksen kirjaan. Tämä juuri sai minut miettimään, mikä viesti olisi tänään ajankohtainen 4. Mooseksen kirjassa. Miettiessäni tätä olen tullut siihen tulokseen, että 4. Mooses on tärkeimpiä kirjoja, joita meidän Jeshuan juutalaisten opetuslasten tulee opiskella ja tutkia tänä päivänä. Sillä on merkitystä mitä tulee naisten paikkaan ja tärkeyteen pyhien yhteisössä, ja sillä on merkitystä mitä tulee politiikkaan ja johtajuuteen. Siinä osoitetaan myös johtajuuden heikkous ja se, kuinka tärkeää on että nuoret johtajat koulutetaan ja asetetaan tehtäväänsä ennen kuin vanhat johtajat tulevat liian vanhoiksi ja kuolevat. On myös muita hyvin tärkeitä periaatteita, joista tahtoisin puhua teille tulevina viikkoina, kun jatkamme 4. Mooseksen kirjan lukemista. Kannustan teitä kaikkia lukemaan tätä kirjaa hitaasti ja huolellisesti, panemaan muistiin kysymyksiä ja jatkamaan lukemista. Uskon, että saatte hyödyllisen ilmestyksen, jolla on merkitystä yhteisöllenne ja perheellenne ja suhteellenne Herraan ja Hänen Sanaansa. Palataksemme Jean Jacques Rousseau´hon, meidän yhteiskuntasopimuksemme liittyy meidän yhteiseen identiteettiimme. Yhteinen identiteettimme muodostuu yhteisestä historiastamme ja juuristamme. Yhteisellä historiallamme ja juurillamme on kaksi lähdettä, se mistä olemme syntyisin ja se minkä valitsemme. Yhteiskunta voi pysyä koossa vain jos se kokoontuu jonkun voiman ympärille, joka voi yhdistää sen. Jos tuota voimaa ei enää ole, yhteiskuntakin hajoaa.

Tämä opetus oli eräänlainen johdatus ajatuksiini, joiden innoittajana olivat ranskalaisen filosofin, Jean Jacques Rousseaun, kirjoitukset.

Minulla on hyviä uutisia, jotka ovat uskoakseni vastaus meidän ja teidän rukouksiin. Marciaa ja minua on huolestuttanut monta kuukautta, että minulla voisi olla eturauhassyöpä. Vihdoin kaikkien kokeitten ja toimenpiteiden jälkeen vastaus on, että minulla ei nyt ole syöpää. Kysyin oikein hyvältä ja kokeneelta lääkäriltä: ”Onko minulla syöpä?” Hän vastasi: ”Juuri nyt sinulla ei ole syöpää!” Joten minä ja perheeni ja seurakunta iloitsemme, että minulla ei juuri nyt ole syöpää. Kiitos teille kaikille, että olette rukoilleet puolestani. Rukoilkaa edelleen Marcian terveyden, muistin, diabeteksen ja nivelreuman puolesta…

Tyttäremme Danah tarvitsee rukousta tilanteensa puolesta, samoin Noaam, tyttärentyttäremme. Muistakaa Danaa ja Noaamia rukouksissanne. Rukoilkaa kalliin brasilialaisen sisaremme Michelle O:n puolesta.

Kiitos rukouksistanne hyvän ystävämme herra Shukrey Lawrencen puolesta. Suruksemme joudumme ilmoittamaan, että hän ei ole enää keskuudessamme. Herra otti hänet kotiin. Rukoilkaa hänen perheensä puolesta, ja sen perinnön puolesta, jonka hän on jättänyt perheelleen ja ystävilleen, että se menestyisi ja kantaisi hedelmää.

Liittäkää rukouksiinne eritysrukous seuraavien veljien ja sisarten puolesta, jotka kaipaavat Jumalan puuttumista heidän asioihinsa: Angela I, Rachel ja Daniel, veli ja sisar, jotka tarvitsevat työtä ja tunne-elämän eheytymistä.  Tony B, ja Aries Franklin Mayers Sr.  Muistakaa Nancy ja Don Hook, Rachel-Jingyung Lee, Hannah Yoshida Kiotosta ja tri Yuizawa, Tiz H, Lion H, Ilana Avrahamov, Michael Shiffman, RubyL ja Angela Taiwanilta.

Maailma ja miljoonat ihmiset, jotka kamppailevat koronaviruksen kourissa ja sadat tuhannet perheet, jotka ovat menettäneet rakkaitaan tälle raamatullisten mittojen rutolle. Meidän tulee olla myös kiitollisia, että on maita, kuten Israel, joissa palaillaan jo normaaliin varotoimenpiteitä noudattaen.

Muistakaa David Sterniä ja hänen perhettään, Davidin terveysongelmien vuoksi. Rukoilkaa myös Daniel Sterin ja hänen perheensä puolesta. Ajat ovat raskaat Sternin perheelle. Meidän täytyy nostaa heitä Kaikkivaltiaan Jumalan armoistuimen eteen. Rukoilkaa myös minun perheeni puolesta: Marcia, Danah, Noaam, Barry, Beth ja Joey Shulam. Marcian äiti June Saunders. Kuulin Ann Westin pojalta, että Ann West on nyt 100 vuotta vanha ja yhä terävä ja vahva. Muistakaa Ann Westiä. Um Mahmud Abu-Eid ja Jimmy Abu-Eid ja hänen perheensä, Keijo ja Salme, rakkaat veljemme Suomessa, Tim Tucker, Satu-Maria, Sini-Tuulia, Eveliina, Erkki ja Sirpa Murto, Eva H., Patty, Andrea, Julia ja Victor, ja Aaron Tani. 

Rukoilemme eri puolilla maailmaa olevien puolesta: Zhou Wenrilan, Paulo, Marcelo ja hänen isänsä, Aben perhe, Toru, Takeo Sensei, Daisuke Sensei, Tomoko San, Yumi ja hänen isänsä pastori Ohara. George, Gary, Melanie, Sarit, Gabriela, Ahuva, Leah, Ilana, Hannah, nuori Gabriela, Zvi D. Ja Batsheva, Jonathan B ja hänen vaimonsa Aviva ja heidän uusi vauvansa, pastori Isaac Chennaissa Intiassa, ja Louisa ja Tony Hongkongissa.

Pitäkää rukoustanne kuin äänen antona Taivaan uurnaan jokaisen veljen ja sisaren hyväksi, jonka puolesta rukoilette. Armon ja suosion sana Kaikkivaltiaan armoistuimen edessä kuuluu näiden veljien ja sisarten hyväksi kaikkialta maailmasta.

Rukoilkaa niiden puolesta, jotka tarvitsevat vähän enemmän Taivaan Isämme siunausta ja armoa elämässään ja liiketoimissaan: Deborah Ruth, Lydia, Sima, Laurel S., Naomi, Orna, David S., Daniel, Ayla, Hillel, Elhanan, Tony, tri Song, Michael Knezevich, Ismael Alves,  Asher Gabriel, M. Ahuva, ja 90-vuotias Dov H.

Sunnuntaiaamuna alkaa pääministerimme oikeudenkäynti. Häntä vastaan on nostettu kolme vakavaa syytettä. En ole ollenkaan iloinen siitä että tällaista tapahtuu Israelissa, mutta rukoilen, että  meidän oikeusjärjestelmässämme toteutuu todellinen oikeus ja vanhurskaus. Totuuden täytyy tulla julki, eikä minua kiinnosta, että Israelin toinen pääministeri joutuu vankilaan. Meillä on ollut vankilassa yksi presidentti, yksi valtionvarainministeri, yksi sisäministeri ja yksi parlamentin jäsen. Jo riittää! 

Koronavirus uhkaa maailman taloutta lamalla ja laskusuhdanteella. Muutamat tärkeistä tukijoistamme ovat jo vähentäneet tukeaan meille. He eivät ole menetelleet näin vain Netivyan kohdalla, vaan kaikkien tukemiensa palvelutöiden kohdalla, joita on paljon. 

Tahtoisin pyytää teitä ensin rukoilemaan, mikä on teidän osuutenne Netivyah Raamatun Opetusjärjestön tukemisessa. Toiseksi tahtoisin teidän, jotka seisotte rinnallamme rukouksin ja taloudellisesti tukien, tekemään parhaanne pysyäksenne edelleen kanssamme. Ymmärrämme, että ajat voivat olla kovat vielä monta vuotta, mutta ymmärrämme myös, että Jumala on valinnut teidät ja siunannut teitä juuri tällaista aikaa varten.

Toivotan teille kaikille, jotka pysytte Israelin rinnalla ja jotka rukoilette Jerusalemin puolesta, Herran parhaimpia siunauksia ja kaikkien Hänen lupaustensa toteutumista Hänen uskollisille lapsilleen. Niitä, jotka kuulevat Jumalaa ja tekevät Hänen tahtonsa, kutsutaan viisaiksi! Niitä, jotka vain kuulevat Hänen sanansa, mutta eivät tee sen mukaan, kutsutaan tyhmiksi! Pyrkikäämme kaikki olemaan aina viisaita eikä koskaan tyhmiä. Paras on edessä!

Israelin Herra Jumala ja Jeshuan, Messiaamme, Kuninkaamme, Opettajamme, Rabbimme ja Herramme armo olkoon teidän kaikkien kanssa.

Joseph Shulam